MTMI 2015
KONTROLA NPPG
Skutecznie prowadzimy kontrole nielegalnego poboru paliwa gazowego.
INSTALATORSTWO
Wykonujemy nowe instalacje oraz usuwamy nieszczelności na instalacjach istniejących.
PRZEGLĄDY
Prowadzimy kontrole stanu technicznego i szczelności instlacji gazowych.
jQuery Slider

Okresowa kontrola
stanu technicznego instalacji gazowych

Akty prawne


Podstawą prawną nakładającą na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowązek przeprowadzenia okresowej - co najmniej raz w roku - kontroli stanu technicznego instalacji gazowej jest art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 roku z późn. zm., oraz Rzporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. nr 74 poz. 836).

O czym należy pamiętać


W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 kontrolę należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja i do 30 listopada.
Równocześnie właściciel lub zarządca budynku powinien zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.
Dopiero uzyskanie protokołów z obu kontroli potwierdzających sprawność techniczną elementów objętych kontrolą zapewni bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Kto może kontrolować


Do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej upoważnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce - uprawnienia energetyczne gazowe (gr. G3).

Image 2

Krótki czas oczekiwania
- szybka realizacja

Ustalimy dla Ciebie najlepszy termin, a usługę zrealizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów.

Image 1

Podpisz umowę długoterminową

Terminowe przeglądy to niezawodne działanie instalacji i urządzeń gazowych oraz niskie koszty eksploatacji.

Nasi Klienci

Co o Nas Mówią

Niniejsze zadanie zostało wykonane z należytą starannością, terminowo i spełniło nasze oczekiwania. Zespół wykonujący kontrole wykazał się dobrym przygotowaniem zawodowym, jak również rzetelnością i odpowiedzialnością. Współpraca firmy MTM Instal z naszymi służbami technicznymi przebiegała i przebiega po partnersku, poprawnie, bez zakłóceń.
Pozwala to rekomendować niniejszy podmiot innym inwestorom.

Roboty zostały wykonane dobrze jakościowo i w wyznaczonym terminie. W czasie realizacji robót firma wykorzystywała własny potencjał wykonawczy i sprzętowy a także wykazywała się wysoką fachowością i profesjonalizmem kadry technicznej i osób wykonujących prace.
Firmę MTM Instal cechuje rzetelność i wiarygodność, dlatego polecamy ją innym inwestorom jako Wykonawcę, który powierzone zadania wykona w sposób fachowy i w ustalonym terminie.